Catatan

Tunjukkan catatan dari Mac, 2020

Antologi Puisi Dalam Cermin Sejarah - 5 Dasawarsa Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan, Negara Brunei Darussalam.

Imej
Majlis Pelancaran Buku Antologi Puisi Dalam Cermin Sejarah bersempena Lima Dasawarsa Pemerintahan dan Sambutan Jubli Emas 50 Tahun Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas taktha kerajaan selaku Raja, Ketua Negara dan Ketua Kerajaan telah berlangsung pada Sabtu, 5 Rejab 1441 bersamaan 29 February 2020 bertempat di Tarindak D'Seni, Jalan Residency, Bandar Seri Begawan.

Majlis pelancaran telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam.

Buku antologi puisi ini adalah merupakan kumpulan puisi daripada 56 orang penyair negara yang mengandungi 56 buah nukilan puisi khas, dan julung-julung kali diterbitkan oleh Pusat Sejarah Brunei yang mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berk…